Een brug slaan tussen
verschillende partijen

1 juli 2019

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe: € 1.026,449,08 bruto

Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan een werknemer in uitzonderlijke gevallen aanspraak maken op een billijke vergoeding. De rechter kan een billijke vergoeding toekennen als het ontslag als zodanig het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan wel ernstig verwijtbaar is omdat de werkgever de voor een rechtsgeldig ontslag geldende voorschriften niet heeft nageleefd. Bijvoorbeeld, indien wordt ontslagen zonder toestemming van het UWV, dan wel ontslag volgt vanwege een verstoorde arbeidsrelatie die door de werkgever in scene is gezet.

Van een ernstig verwijt kan ook sprake zijn, indien de werkgever van een onwerkbare situatie creëert met geen ander doel dan het dienstverband te beëindigen of wanneer de werkgever zijn verplichtingen grovelijk niet nakomt. Ook het grovelijk schenden van de re-integratieverplichtingen bij ziekte kan een ernstig verwijt opleveren. Hoewel de wetgever het recht op een billijke vergoeding heeft willen beperken tot uitzonderlijke situaties zijn na de invoering van de WWZ al diverse billijke vergoedingen toegekend.

Op 14 maart 2019 kende de Rechtbank Midden-Nederland bij beschikking een aanzienlijke vergoeding toe aan de voormalige Creative Director van Talpa van € 1.026.449,08. De hoogte wordt mede verklaard door de omvangrijke bonusregeling en salaris. Dat is een behoorlijk hogere vergoeding die op 24 april 2018 nog werd toegekend door de Rechtbank Noord-Holland (€ 628.000,-).

Bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding dient volgens de Hoge Raad aansluiting gezocht te worden bij de wettelijke regels die worden gebruikt om de omvang van schadevergoeding te berekenen. Daarbij is niet alleen de geleden schade van belang, maar ook nadrukkelijk de toekomstige schade vanwege het derven van inkomsten. Dat kan, zoals deze rechtspraak laat zien, behoorlijk oplopen afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de ernst van het verwijt dat de werkgever treft.

Werkgevers wees dus gewaarschuwd! De werknemer heeft bij een schending van de wettelijke voorschriften omtrent beëindiging van het dienstverband na invoering van de WWZ een sterk wapen in handen. Werknemers let op, het recht op een billijke vergoeding is gekoppeld aan een korte vervaltermijn van 2 maanden, nadat het vernietigbare ontslag is gegeven. Wees er dus snel bij, omdat na het verstrijken van deze periode een beroep op een billijke vergoeding niet meer mogelijk is. Er is dus haast bij!

Bent u voornemens om ontslag te geven of heeft u onlangs ontslag gekregen. Neem contact op met onze specialisten!

Mr. A.C.F. (Fabian) Berkhof en mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek