Een brug slaan tussen
verschillende partijen

19 maart 2021

Vernietiging van een overeenkomst

De wet biedt een partij bij een overeenkomst de mogelijkheid deze te vernietigen, indien er bijvoorbeeld sprake is van dwaling of bedrog.

Zijn bij een overeenkomst meerdere partijen betrokken, dan dient de vernietiging te worden gericht tegen alle partijen. Komen partijen hier onderling niet uit en dient er geprocedeerd te worden dan moet men erop bedacht zijn om de vernietiging te vorderen jegens alle betrokken partijen. Indien dat niet is gebeurd dan dient zelfs de rechter de partij die een beroep doet op vernietiging alsnog gelegenheid te bieden om de afwezige partij alsnog op te roepen. Dat dit in de praktijk nog eens mis kan gaan blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad van 5 februari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:177).

Vaak zijn er meerdere partijen betrokken bij een overeenkomst, maar ontstaat de vernietigingsgrond slechts ten aanzien van één van deze partijen en wordt onbedoeld een buitengerechtelijke vernietiging slechts tegen deze partij gericht. Het verdient aanbeveling dat wanneer u onder de verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst uit wilt, ofwel middels de weg van een wilsgebrek (zoals dwaling), dan wel op grond van wanprestatie (ontbinding) u zich voorshands laat adviseren. Zeker wanneer er meerdere partijen betrokken zijn bij de overeenkomst. Laat u daarom voorlichten, indien u een samenwerking wenst te beëindigen door middel van vernietiging. Bovendien is het raadzaam om te laten onderzoeken of er wel voldoende basis is om tot vernietiging over te gaan.

In geval van vernietiging van een overeenkomst kan er ook schadevergoeding worden gevorderd en kan ook een gedeelte van een overeenkomst vernietigd worden op grond van een wilsgebrek, zodat het overige deel van de overeenkomst in stand blijft. Ook daarover kunnen wij u nader adviseren.        

auteur: mr. Fabian Berkhof