Een brug slaan tussen
verschillende partijen

De rechtsgebieden van Advocatenkantoor Zeeland

Advocatenkantoor Zeeland is gespecialiseerd in de volgende rechtsdisciplines:

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht gaat over de wijze waarop een ondernemer zijn bedrijf inricht en op welke wijze hij zijn kapitaal ontwikkelt en beveiligt. Vanuit fiscaal en juridisch oogpunt begeleidt Advocatenkantoor Zeeland bij deze inrichting. Daarnaast adviseren en procederen wij bij het handelen van uw onderneming, zoals het aangaan van contracten en het beperken van aansprakelijkheden. Vooral met het oog op het voorkomen van juridische geschillen met particulieren.

Terug naar boven

Huurrecht

Grofweg vallen in het huurrecht drie soorten huurverhoudingen te onderscheiden: huur van woonruimte, van bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW en van overige bedrijfsruimte. Bij de eerste twee types bestaat er een verregaande huurbescherming. Er bestaan ook mogelijkheden om een beperkte huurbescherming te claimen als u niet in die categorieën valt. Meer weten? Neem dan contact op.

Terug naar boven

Arbeidsrecht

Advocatenkantoor Zeeland is het kantoor om uw loonvordering neer te leggen of daartegen verweer te voeren. Ook uw ontslagzaak (ontbinding arbeidsovereenkomst, al dan niet met transitievergoeding) kunt u via de kantonrechter laten behandelen of met een vergunning van het UWV. Het kantoor begeleidt moeizame re-integraties en ontslagen op staande voet. Ook op het gebied van zaken met betrekking tot concurrentie- relatie- en geheimhoudingsbedingen bestaat ruime ervaring.

Terug naar boven

Burenrecht

Met burenrecht wordt gedoeld op wetgeving en rechtspraak over de geschilpunten die kunnen bestaan tussen de eigenaren en huurders van naburige erven. Daarbij kan gedacht worden aan een overhangende tak van een boom op het erf van de buurman, maar ook aan geluids- en stankoverlast. Advocatenkantoor Zeeland staat eigenaren en huurders bij die schade lijden door het handelen en nalaten van hun buren of die simpelweg hun erfdienstbaarheid of recht van overpad willen uitoefenen.

Terug naar boven

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht maakt deel uit van het burgerlijk recht en richt zich specifiek op afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Het is een breed rechtsgebied en heeft alles te maken met menselijke relaties. Conflicten in persoonlijke sfeer of in (familie)relaties kunnen hoog oplopen. Ze kunnen ontaarden in emotionele kwesties met langdurige en kostbare procedures tot gevolg. Juist daarom is een goed inzicht in dit rechtsgebied belangrijk. Denk hierbij aan de gevolgen van een onjuist berekende alimentatie, een ondoordachte echtscheiding of de gevolgen voor een kind als er geen goede omgangsregeling is opgesteld. 

Bepaalde conflicten zijn zo specifiek dat professioneel en gedegen juridisch advies en specialistische kennis noodzakelijk is. Met onze ervaring en kennis op dit gebied adviseren wij u over uw juridische positie. Wij kijken samen met u wat de gewenste oplossing is. Hierbij kijken we ook altijd naar de mogelijkheid om tot een oplossing te komen zonder een langdurige en kostbare procedure. Mocht het toch zover komen, dan begeleiden wij u hierbij en zorgen we voor een juiste afwikkeling van zaken.

Let wel: bij een scheidingskwestie of een daaraan verwante zaak is een afzonderlijke eigen bijdrageregeling van kracht. Voor meer informatie, zie de pagina tarieven.

Terug naar boven

Contractenrecht

Vooropgesteld dat de overeenkomst naar Nederlands recht (eventueel met internationale aspecten) wordt gesloten, is Advocatenkantoor Zeeland uitstekend in staat u hierin te begeleiden. U kunt bij ons kantoor onder meer terecht voor overeenkomsten op het gebied van arbeidsrecht, voor samenlevingsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden en echtscheidingsconvenanten.

Onder contractenrecht verstaan we ook de begeleiding bij het laten opstellen en invoeren van algemene voorwaarden. 

Wij proberen die specifiek voor uw onderneming te ontwikkelen, zodanig dat ze zijn toegesneden op uw product en de wijze waarop u met uw klanten wilt omgaan. Natuurlijk besteden wij in de (na)zorg ook aandacht aan het bevorderen dat deze voorwaarden daadwerkelijk toepasselijk zijn.

Door het combineren van het opmaken van modelovereenkomsten c.q. modelopdrachten en algemene voorwaarden, kunt u tegen relatief geringe kosten heel veel juridische onduidelijkheid wegnemen en daardoor mogelijke geschillen in de toekomst voorkomen. Dat is prettig, juist ook het met oog op de duurzame verhouding die u met de klant wilt hebben.

Terug naar boven

Letselschade

Letselschade is de schade die u lijdt ten gevolge van een verwonding of ziekte die ontstaat door een gebeurtenis of ongeval, waarvoor een ander aansprakelijk is. Bijvoorbeeld uw werkgever bij een arbeidsongeval, een verkeersdeelnemer bij een verkeersongeval en een arts bij een medische kunstgreep. Er zijn veel situaties denkbaar. U wilt echter zo snel mogelijk een compensatie voor uw schade. Advocatenkantoor Zeeland wijst u hierbij de juiste weg en begeleidt u van schade naar schadevergoeding, zowel in als buiten een procedure om.

Terug naar boven

Onroerend goed recht

Op het gebied van bestuursrechtelijke aspecten (vergunningen) en civiel rechtelijke conflicten (met koper, verkopers, projectontwikkelaars en aannemers), schakelt u Advocatenkantoor Zeeland in.

Wij begeleiden ook transacties op het gebied van onroerend goed. Dat kan gaan om woningen, kantoren maar ook winkels en horecazaken. Natuurlijk komen daar ook diverse aspecten van huur en huurverhoudingen aan de orde.

Terug naar boven

Strafrecht

Ons kantoor behandelt in brede zin strafrechtelijke zaken. Er wordt deelgenomen aan piketregelingen zodat wij u bij een eventuele aanhouding direct kunnen bezoeken, vaak nog voordat de politie u gaat verhoren.

Bijzondere expertise bestaat er op het gebied van fiscaal strafrecht en fraudezaken. Het zijn economische delicten die veelal door justitie (via het functioneel parket) op een wat andere manier worden afgewikkeld. Als u in een vroeg stadium strafvervolging wilt voorkomen, bevelen we u aan om hier zo snel mogelijk inlichtingen over in te winnen.

Terug naar boven

Bestuursrecht

Op het gebied van vergunningverlening, bestuursdwang en bestuursrecht in het algemeen kunt u bij ons kantoor in Goes terecht. In het bestuursrecht gelden relatief korte termijnen. Als zich een probleem voordoet, dient u hiermee rekening te houden. Termijnen zijn bijna altijd fataal als ze niet gehaald worden en het is daarom belangrijk dat u een geschil op dit gebied zo snel mogelijk onderkent en ook zo snel mogelijk hulp zoekt om u hierbij te helpen.

Daarnaast kunt u ons uiteraard ook voor fiscaal recht, bijvoorbeeld wanneer u door de fiscus (veel) te hoog wordt aangeslagen, inschakelen.

Terug naar boven

Mediation

Bent u het oneens met uw buren over de plaats van een schuurtje in de tuin, heeft u een conflict op het werk of een geschil over de toekomst van het familiebedrijf? Dan kunt u via mediation proberen tot een passende oplossing te komen. Tijdens een mediationtraject krijgen beide partijen de gelegenheid hun belangen voldoende naar voren te brengen. De insteek is altijd om partijen werkelijk naar de oplossing te brengen die de partijen tezamen het meeste brengt. Lukt dat niet, dan is de gang naar de rechter alsnog mogelijk, maar in de praktijk blijkt ruim 70% van de geschillen via mediation opgelost te worden.

Terug naar boven

Belastingadvies

Advies over de fiscale gevolgen van uw testament, over de uitwerking van bepaalde contractuele bepalingen of over de kansen in een procedure tegen de belastingdienst. Ook hiervoor schakelt u Advocatenkantoor Zeeland in. Ondernemende cliënten kunnen uiteraard bij ons advies inwinnen.

We behandelen jaarlijks een tiental grote en middelgrote fraudezaken (fiscaal of anderszins), niet zelden met vrijspraak of niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie tot gevolg. Indien u te kampen heeft met dergelijke problemen, neem dan vrijblijvend contact op. Vaak is juist de bijstand in een vroeg stadium essentieel om de verdenking te voorkomen of weg te nemen. Juridische bijstand kan er tevens voor zorgen dat er geen reden meer is voor vervolging. 

Voorkomen is beter dan genezen. Ook als u toch vervolgd wordt, is het nog zaak u zo vroeg mogelijk te laten bijstaan door een deskundige advocaat.

Bij het aangaan van overeenkomsten is het verstandig deze goed te laten nazien op de mogelijke fiscale gevolgen. Datzelfde geldt bij het opzetten van een ondernemingsstructuur, enige vorm van samenwerking tussen ondernemers en bij het aangaan van (internationale) handelstransacties.

Bij disputen met de belastingdienst over btw, loonheffing, accijns, dividendbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting maar ook gemeentelijke belastingen (OZB, baatbelasting) en toeslagen, kunt u met uw vragen of voor procedures bij ons terecht.

Terug naar boven

Erfrecht

Een overlijden laat vaak een nare leegte achter en vaak zijn mensen, al dan niet door emoties die bij een overlijden meespelen, niet in staat zaken nog goed met elkaar te regelen. Soms brengen testamenten ook hele onredelijke verhoudingen tot stand. Een kind dat onterfd wordt, waardevolle zaken of ondernemingen die op een onzakelijke manier gelegateerd worden of situaties waarin een erflater heel kort voor overlijden onder vreemde omstandigheden zijn testament nog heeft gewijzigd.

Als een dergelijke situatie zich voordoet, is het belangrijk zo snel mogelijk te laten onderzoeken of het testament kan worden aangevochten.

In veel gevallen verliest men namelijk binnen een jaar na het overlijden het recht dit te doen. Zowel als erfgenaam als executeur kunt u zich tot ons kantoor wenden.Ook bij onwillige erfgenamen, frauderende executeurs en alledaagse zakelijke geschillen tussen erfgenamen kan het heel verhelderend zijn om uw rechtspositie door een advocaat te laten toetsen. Dit kan vaak langdurige ergernis voorkomen.

Wilt u advies over een testament of over de erfbelasting en estate planning? Neem dan contact  op. Advocatenkantoor Zeeland biedt op erfrechtgebied bijzondere expertise en is thuis in alle aspecten van het Nederlandse erfrecht en successierecht.

Terug naar boven

Privacywetgeving en uw organisatie

Advocatenkantoor Zeeland wordt regelmatig gevraagd te adviseren over privacywetgeving. Wij hebben een bijdrage geleverd aan het Handboek Camera en Beveiliging dat wordt gebruikt bij alle beveiligingsopleidingen, waarbij ook de nadruk op cameratoezicht ligt. mr. A.C.F. Berkhof, mr. N.P.M. Planthof en mr. M.C. Geijtenbeek verzorgden deze bijdrage. Het Handboek wordt in beginsel gebruikt in het kader van de opleiding van beveiligingsmedewerkers, maar zal gezien de brede toepasbaarheid vermoedelijk ook voor andere doeleinden gebruikt gaan worden. Advocatenkantoor Zeeland geeft regelmatig advies op dit gebied en helpt u bij het voldoen aan de eisen. Met name in het licht van de aangekondigde handhaving van privacywetgeving vanaf eind mei 2018. Wilt u up-to-date raken en daarmee aanzienlijke boetes voorkomen, neem dan contact met ons op.

Terug naar boven

Hippisch recht

Het hippisch recht heeft betrekking op onderlinge geschillen tussen betrokkenen bij de paardenfokkerij, paardensport en andere situaties waarin paarden het onderwerp van debat zijn. Hierbij kan worden gedacht aan paardenfokkers, handelaren, staleigenaren, ruiters, trainers, sponsoren, organisatoren van evenementen en particulieren. Niet zelden speelt er in de onderlinge relatie tot het paard een flinke dosis menselijke emotie. Advocatenkantoor Zeeland begrijpt dat en beschikt over de nodige ervaring om in dit spanningsveld de betrokkenen te adviseren en indien het niet anders kan te procederen.

Daarbij kan gedacht worden aan geschillen omtrent eigendomsperikelen, koop- en verkoop van paarden, de nakoming van afspraken omtrent opleiding/ training van paarden, verborgen gebreken, stalgebreken (luchtzuigen, bevingen en kribbebijters),  non-conformiteit en aansprakelijkheid, waaronder ook (de afwikkeling van) letselschade en tuchtrecht voor veterinairs. Verder beoordelen wij contracten en kunnen wij van dienst zijn om deze op te stellen.

Ter ondersteuning van de uitoefening van onze praktijk kunnen wij bogen op een breed netwerk van specialisten, waaronder veterinair specialisten, register taxateurs en deskundige opleiders/ trainers.

Terug naar boven