Een brug slaan tussen
verschillende partijen

27 maart 2020

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vanwege Corona

Een van de door de overheid getroffen Coronamaatregelen is het (tijdelijk) stopzetten van de regeling Werktijdverkorting (WTV) en het invoeren van de noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

De Noodmaatregel voor Overbrugging voor Werkbehoud is hoofdzakelijk bedoeld om ondernemers tegemoet te komen in de personeelskosten. Ook voor werknemers is deze regeling in beginsel gunstig, omdat zij hun baan en inkomen behouden.

Veel ondernemers zien hun omzet aanzienlijk dalen, en kunnen de lopende kosten en verplichtingen zoals personeelskosten niet of nauwelijks betalen. In hoeverre biedt een beroep op de regeling NOW dan uitkomst?

Een eenduidig antwoord op die vraag is niet te geven.  Onderdeel van de regeling is dat de ondernemer moet kunnen aantonen dat zijn omzet met meer dan 20% is gedaald. Het uitgangspunt is hoe hoger de omzetdaling hoe hoger de tegemoetkoming. Die tegemoetkoming kan in voorkomende gevallen voldoende zijn voor de ondernemer. Er zullen echter ook gevallen zijn waarin de regeling NOW onvoldoende toereikend is. De consequentie voor de ondernemer is echter, op het moment dat hij gebruik maakt van de regeling NOW, dat hij 100% van het loon moet doorbetalen en hij zijn personeel gedurende die periode niet mag of kan ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Een ondernemer krijgt dan geen ontslagvergunning van het UWV.

Een ondernemer kan niet een beroep doen op de regeling NOW en vervolgens afwachten of de regeling toereikend is. Als een beroep wordt gedaan op de regeling NOW moet de ondernemer met zijn personeel de tijd waarvoor de regeling geldt in beginsel uitzitten een aan zijn verplichtingen voldoen.

Het is voor de ondernemers zaak om op voorhand goed na te gaan of in hoeverre de regeling NOW een geschikte maatregel is en welke alternatieven er zijn. In dat kader is het uiteraard ook zaak om na te gaan op welke termijn de ondernemer verwacht weer zijn personeelsbestand op volle sterkte te kunnen en moeten gebruiken.

Dit artikel is geschreven door mr. M.C. (Cornélie) Geijtenbeek